การเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคม

การเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคมปี 2562 ล่าสุดสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ 80% หรือจำนวน 164,469.99 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดจำนวน 205,005.26 ล้านบาทโดยในเดือนนี้จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดการเบิกจ่ายที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่วงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท

ซึ่งจะต้องเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงาน ตั้งเป้าต้องลงนามสัญญาจ้างได้ทุกโครงการภายในวันที่ 27 กันยายนนี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แน่นอน และกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด ให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล รวมทั้งให้ประสานงานและร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด